Co kontrolujeme v aplikaci 4fund.com nebo kdy nahlásit podezřelého fundraisera?

Zveřejněno na 21 November, 2023. Aktualizace: 6 December, 2023.
Co kontrolujeme v aplikaci 4fund.com nebo kdy nahlásit podezřelého fundraisera?

Od počátku naší existence mají všichni uživatelé našeho portálu možnost nahlásit podezření na zneužití ze strany organizátora jakékoli sbírky vytvořené u nás. Podívejte se, kdy byste ji měli využít!

Pomocí tlačítka "nahlásit zneužití" se může kdokoli podělit o svá podezření týkající se fundraiserů vytvořených na našem portálu. Naši pracovníci všechna taková hlášení analyzují. Již nejednou se stalo, že jsme právě tímto způsobem získali první informace, které vedly k odhalení pokusů o podvody na našem portálu, které vždy hlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení, nebo ke zjištění existence jiného typu zneužití, což vedlo k odstranění nebo zablokování konkrétní kampaně.

Jsme rádi, že naši uživatelé zůstávají ostražití, protože nám to pomáhá rychleji a efektivněji odhalit všechna možná zneužití.

Nicméně i tímto kanálem dostáváme značné množství bezdůvodných hlášení, která nenaznačují, že by daný organizátor porušil zákon nebo podmínky našich předpisů. Časté je to v případech, kdy je cíl dané sbírky kontroverzní (spíše než zakázaný) a sbírce se dostane značné mediální publicity. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli připravit malého průvodce, který naznačuje, jaké typy zpráv jsou nejužitečnější.

Jako 4fund.com jsme si vědomi, že naši uživatelé představují celou škálu společenských a politických názorů nebo náboženského přesvědčení. Při tvorbě pravidel našeho portálu jsme se rozhodli, že nikdy nebudeme posuzovat, zda jsou tyto názory platné. Proto se v tomto ohledu řídíme zásadou naprosté světonázorové neutrality. Heslo našeho portálu - vyzdvihněte si, co chcete - je základem našeho fungování a jediným omezením této svobody jsou pravidla obecně platného práva - popsali jsme je v tomto článku.

Z toho vyplývá další pravidlo. Tedy to, že je na našem portálu zřízena konkrétní sbírka, neznamená, že jí jako 4fund.com poskytujeme jakoukoli podporu. Jsou to pouze naši uživatelé, kteří při rozhodnutí přispět konkrétnímu organizátorovi uznají, že jím popsaný cíl je hodný pozornosti a zaslouží si podporu. Částka vybraná ve sbírce pochází výhradně z příspěvků takových Uživatelů. Dokud by samotný cíl konkrétní sbírky neporušoval platné zákony, necítíme se oprávněni jej posuzovat. Ačkoli tedy naši zaměstnanci - jako každý člověk - mají své názory a přesvědčení, při provádění ověřování sbírek nebo posuzování oprávněnosti obdržených žádostí musí dát své emoce stranou.

Je třeba také poznamenat, že finanční prostředky, které dárci věnují organizátorovi, se v žádném případě nestávají naším majetkem. Pro každou sbírku vedeme samostatný platební účet a vlastníkem všech zde shromážděných prostředků se stává Organizátor, jakmile platbu od Dárců obdrží. Jako poskytovatel platebních služeb se řídíme platnými zákony, které uvádějí, kdy můžeme prostředky získané na takovém účtu zablokovat. Rovněž jsou v našich předpisech přesné definice, které komplexně popisují i to, kdy můžeme danou sbírku zastavit a nashromážděné prostředky vrátit Dárcům. Tyto předpisy nelze vykládat extenzivně - v každém případě, kdy se rozhodneme zablokovat nebo násilně odstranit fundraisera, musíme mít pro takový postup silný právní základ podložený pádným odůvodněním. Koneckonců takovým krokem zasahujeme do vlastnických práv někoho jiného. Na druhou stranu bezpečnost platebního systému je založena na tom, že každý, kdo do něj ukládá své peníze, by měl mít jistotu, že ho nikdo nikdy nebude moci o přístup k těmto prostředkům neoprávněně připravit.

Náš portál používá jedny z nejpokročilejších ověřovacích postupů mezi všemi crowdfundingovými weby v Polsku a Evropě. Zaměřují se však na odhalování takových zneužití Organizátorů sbírek, u kterých budeme moci podniknout příslušné kroky, tj. zneužití provedených přímo na našem portálu a přímo souvisejících se sbírkou provozovanou u nás. Je třeba si uvědomit, že 4fund.com není - a ani nemá ambice být - soudem, státním zastupitelstvím nebo jinou organizací zřízenou za účelem vyšetřování nezákonných činů. To znamená, že se ne vždy budeme moci řídit podněty zadavatele, i když by se v případě nahlášení příslušnému orgánu mohly nakonec ukázat jako správné.

Ačkoli tedy vynakládáme velké úsilí na to, abychom zajistili, že sbírky vytvořené u nás jsou vždy určeny k legitimnímu cíli, jsou čestné a organizátorem deklarovaný cíl je pravdivý, nemůžeme se stavět do role soudce a rozhodovat soukromé spory na našem portálu. Stejně tak nejsme oprávněni posuzovat celkové chování Organizátora mimo náš portál ani provádět šetření, která by odhalila nebo potvrdila jeho chování, jež přímo nesouvisí s jím pořádanou sbírkou. Při rozhodování o odstranění sbírky se také nemůžeme spoléhat pouze na fámy, pomluvy nebo informace z médií - i když ty nás někdy nutí zahájit další ověřovací činnosti, abychom zjistili jejich pravdivost.

Abychom našim uživatelům usnadnili podávání zpráv, připravili jsme seznam nejčastějších situací, kdy nám získané zprávy pomohou správně ověřit sbírky, a také těch, kdy je budeme muset vyhodnotit jako nepodložené:

Co tedy stojí za nahlášení?

 • Podezření, že samotný cíl fundraisera je nezákonný. Nezapomeňte, že prostřednictvím našich webových stránek dárci poskytují organizátorovi dobrovolné dary nebo uzavírají smlouvu jiného typu (prodej, poskytování určitých služeb). Přesto lze některé fundraisingové akce již na základě popisu přímo kvalifikovat jako porušující zákon. Fundraisery, které jsme v minulosti zablokovali na základě jejich nezákonných cílů, byly například pořádání hazardní hry, k jejímuž provozování neměl Organizátor příslušné povolení, sbírka prostředků na úhradu pokuty nebo mandátu, vytváření,,finančních nástrojů", které lze kvalifikovat jako finanční pyramidu.
 • Podezření, že samotný popis sbírky finančních prostředků je v rozporu s platnými právními předpisy. Taková situace nastává například tehdy, když popis podněcuje k nenávisti nebo představuje chválu trestného činu či vyzývá k jeho spáchání. Všimněte si však, že mnoho popisů fundraiserů může používat silné výrazy, aniž by porušovaly hranice platného práva - existují skupiny, s jejichž názory můžete hluboce nesouhlasit, ale i ony požívají ústavně zaručené svobody projevu. Pokud v popisu fundraiseru neuvádějí nic výslovně zakázaného, je třeba jejich svobodu takového projevu respektovat.
 • Důvodné podezření, že cíl sbírky je nereálný. V situacích uvedených v našich předpisech kontrolujeme pravdivost popisu všech fundraisingových akcí, které přesahují stanovenou výši částky vybrané z darů dárců. V takové situaci vždy žádáme organizátora, aby popsané okolnosti doložil dokumenty. Pokud máme u daného fundraisera důvodné podezření, použijeme tento postup ověření v dřívější fázi. Pokud máte přesvědčivé důkazy o tom, že se jedná o pokus o podvodnou sbírku - rozhodně ji nahlaste. Všechny pokusy o podvody učiněné na portálu bereme velmi vážně, protože chceme, aby si Uživatelé byli jisti, že darované peníze půjdou na uvedený účel. V tomto ohledu jsou obzvláště cenné konkrétní informace "z první ruky". Pokud jste například osobou popsanou v obsahu sbírky, např. jejím údajným Příjemcem, nebo členem jeho rodiny, a Organizátora neznáte a nikdy jste ho nekontaktovali, nebo v případě, že znáte situaci Organizátora a víte, že v popisu sbírky uvádí nepravdivé okolnosti - určitě budeme chtít o takové skutečnosti slyšet.
 • Důvodné podezření, že Organizátor nepřevádí finanční prostředky na deklarovaný cíl. V rozsahu stanoveném našimi předpisy můžeme po organizátorovi sbírky požadovat, aby prokázal, že vybrané prostředky řádně vynakládá. Zvláště důležité jsou pro nás při zahájení tohoto typu prověřování informace získané přímo od Příjemců sbírky, kteří uvádějí, že Organizátor v rozporu se svým prohlášením upouští od převodu finančních prostředků na jejich účet nebo od výdajů na jejich účet.

A co nestojí za nahlášení?

 • Fundraisery, kteří jsou v rozporu s vaším světonázorem. Na našem portálu je mnoho fundraiserů s popisem, který prezentuje silné politické, sociální nebo etické názory. Pokud prezentujete opačné názory, mohou takové fundraisery vzbudit vaši nelibost. Nikdy to však není dostatečný důvod k tomu, abychom je zablokovali.
 • Osobní obvinění vůči organizátorovi. Na našich webových stránkách provádíme ověření fundraiserů, nikoli ověření celé osoby Organizátora (ověřujeme pouze jeho totožnost, a to podle příslušných předpisů). Stejně jako neposuzujeme, zda je cíl fundraisera - pokud je legální - hodný podpory, neposuzujeme ani naše klienty a nerozhodujeme o tom, zda si oni nebo organizace, které zastupují, zaslouží možnost získávat finanční prostředky na 4fund.com. Na našem portálu může legální fundraiser vytvořit kdokoli.
 • Chování organizátora se projevuje mimo portál 4fund.com. Opět musíme zdůraznit, že nejsme orgánem zřízeným k trestnímu stíhání a nemůžeme vyvozovat důsledky vůči organizátorům kvůli jejich chování, které přímo nesouvisí s jimi provozovanou sbírkou a nečiní sbírku nedůvěryhodnou nebo její cíl sám o sobě nezákonným. Pokud Organizátor nebo osoby s ním spojené poruší zákon v "reálném světě", je na místě tuto skutečnost oznámit Policii nebo státnímu zastupitelství.
 • Obsah, který Organizátor zveřejňuje na jiných stránkách než 4fund.com. Nemůžeme nést odpovědnost za to, co Organizátor zveřejní jinde - správným místem pro nahlášení je pak portál, kde byl takový obsah zveřejněn.
 • Pochybnosti o daňovém vypořádání Organizátora sbírky. Společnost 4fund.com neprovádí daňové vypořádání pro své Uživatele. Ti jsou sami zodpovědní za správný výpočet, přiznání a úhradu daně.
 • Obvinění z médií nebo sociálních sítí, jejichž pravdivost nelze prokázat. Společnost 4fund.com nemůže vůči svým zákazníkům vyvozovat důsledky na základě neověřitelných informací.
 • Více zpráv se stejným nebo podobným obsahem, zaslaných z mnoha uživatelských účtů. Vždy záleží na oprávněnosti podání, nikoliv na jejich počtu, který rozhoduje o našich příslušných krocích vůči organizátorovi. Často se setkáváme se situací, kdy skupina lidí nespokojených s existencí sbírky odporující jejich názorům, podává hromadné, užitečnými informacemi nepodložené zprávy. Všechna hlášení jsou vždy prověřena našimi pracovníky a právě jedno vyhodnocené jako oprávněné je příčinou zahájení určitého prověřovacího řízení vůči sbírce.


Přemýšlíte o vytvoření vlastní sbírky? Seznamte se s námi blíže a zjistěte, proč stojí za to to zkusit!

Nejdříve ze všeho - jak to funguje?

Je to jednoduché - přejděte na stránky 4fund.com, zadejte, kolik peněz chcete vybrat, na co je hodláte utratit, a máte hotovo! Po krátkém ověření budete moci využívat všechny funkce portálu bez omezení. Prostředky ze své sbírky můžete vybírat, kdykoli budete chtít, tak často, jak budete potřebovat, a díky možnosti expresního výběru obdržíte prostředky na svůj účet do několika minut od objednání! A co je důležité - portál 4fund.com je udržován především z darů - portál můžete využívat 100% zdarma. Od fundraiserů ani podporovatelů neúčtujeme žádné povinné poplatky.

Za druhé - funguje to?

Po 10 letech vývoje k vám přicházíme jako lídři polského crowdfundingového trhu. Poláci na portálu zrzutka.pl (polský název portálu 4fund.com) shromáždili více než jednu miliardu zlotých! Mezi naše největší akce patří sbírka #TogetherForUkraine, která vynesla téměř 700 000 eur, nebo sbírka pro Linku pomoci v krizi, která za pouhé dva dny vynesla více než 380 000 eur.

4fund.com jsou však především desítky tisíc soukromých sbírek - narozeniny, výlety, společné iniciativy osad a další.

Sbírejte jednorázově nebo v modelu předplatného a realizujte své cíle s 4fund.com!

Facebook Twitter


Komentáře 0

nebo Zaregistrujte se a přidejte komentář.

Zatím žádné komentáře, přidejte komentář jako první!