id: 23zcnh

Donation fee Project Leaver the Contree

Donation fee Project Leaver the Contree

Inaktív adományok - az adománygyűjtés szervezőjének szükséges működése. Ha Ön a Szervező - jelentkezzen be a oldalon, és tegye meg a szükséges lépéseket.

Mire fogsz ma adományt gyűjteni?
*Az euróban kifejezett összeg az összes pénznemben tett adományok súlyozott átlagárfolyama alapján. További részletekért látogasson el a zrzutka.pl oldalra is.

Leírás


Donation fee Project Leave the Contree

10 procent to the Church to doo churchly charity work and another 10 procent to Another Charity Work.


Hej. Söker Donation för att lämna landet eftersom jag är Svensk med invandrar bakgrund. Som älskar Sverige men inte är Svensk. Detta som är rätt och inkorrekt att säga samtidigt.


Hej. Jag är född i Sverige och bott Sverige hele livet. Gott ut gymnasiet och pluggat Rörmokeri. Jobbat personlig assistent, hemtjänst och mycket annat. Även entré värd. Sedan nio år sedan kom jag in i en desperation av en anledning. Sedan dessa dagar har jag endast strö jobbat som entré värd och Hemtjänst under 1 år.. Sedan blev det svårare att skaffa jobb. Har inte haft jobb med inkomst sedan 27 år till 29 år tills jag föll in i desperation numer två. Annars är jag super lycklig person.

Har jobbat från 16-26 år väldigt aktivt. 1-3 jobb var måttet. Men sedan 27 år tills idag som jag är 34 och snart 35 har jag inte haft en inkomst. Och det är osaligt att inte ha inkomst enligt min katalog.


Jag har dock en känsla att andra bökar skaffa jobb i smyg. Och invandrar backrunds prat har jag puttat bort från både "etnisk svenskar och invandrar bakgrund svenskar". Men det kommer ändå. Kanske jag ska flytta ut tänker jag? Men det finns inge pengar. Måste jobba, och jag har inte planerat sälja droger och hamna på tv angående hur jag klarade mig via sälja knark i SVT eller Dialogiska Dialog eller dylikt.


Och om man måste gå uppförs backe för att man ska känna att man kan binda kontakter utanför sex, så tror jag att det är dags att flyga vidare till annat land. Och nej, jag åker inte runt och ha massa sex, eller sitter hemma och har massa samlag. Men det är inte direkt fel om jag gjorde det. Men som sagt, har inte fått arbetas träning sedan sjuk skriven, ej heller jobb erbjudanden när jag sökt.

Samt har jag sett många som menar att invandrar bakgrund bör åka tillbaka till sina platser osv.

2022 sökte jag som tok medan ämnen invandrar bakgrund och annat ovan nämn försöker panga in sig i min värld utan att jag låter dem bo kvar. Och år 2023 sa jag till mig själv, sluta sök förgäves utvägar och bara va utan framsteg jag vill ta en stund.

Så jag lät inte dessa prat bo kvar men jag tänkte att det kanske är passande att göra denna fond som idkar sponsra mig så kan jag flytta ut.


Jag har inte hört någon säga till mig personligen ännu flytta ut, men det skapas den sfären kring en så fort man inte jobbar och gör bra för sig bara för pigment sägs det. Men de vill hata och proklamera irriterande, så då kan man väll hitta den fredligaste metoden att få in pengar för att flytta ut och se om man kan expandera sina vingar på en annan platts och hjälpa sig själv på en platts där man kan kanske skapa kretsen som kan få en att expandera mer i livsmål och inte kring kaggen.


Så har precis börjat ta sos efter att ha gott back ekonomisk i 3 år och känner att det inte är så min dagbok eller plånbok ska fortsätta.

Har sökt både lokal och välgörenhets jobb men inte fått napp på båda.


2024 ser bättre ut i starten, men vill inte låta mig luras och gå ett helt nytt år på "soppa spåret" som de säger.

Så här skapar jag en fond och vill uppnå en bra summa att åka ut från denna landet och starta på nytt. Ty jag har inte planerat att gå i cirklar av fattigdom och desperation så att dessa demoner och människor ska få orgasm av min urtråkighet och nedgång.


MVH H Mikael O

Donation fee Project Leaver the Contree

10 percent to the Church to do churchly charity work and another 10 percent to Another Charity Work.
Hello. Looking for a donation to leave the country because I am Swedish with an immigrant background. Who loves Sweden but is not Swedish. This is correct and incorrect to say at the same time.
Hello. I was born in Sweden and have lived in Sweden all my life. Finished high school and studied plumbing. Worked as a personal assistant, home care and much more. Also worth the entrance fee. Since nine years ago I entered a desperation for a reason. Since those days, I have only worked sporadically as an entrance host and Home Service for 1 year.. Then it became more difficult to get a job. Haven't had a gainful job since age 27 until age 29 until I fell into desperation number two. Otherwise, I'm a super happy person.


Have worked from 16-26 very actively. 1-3 jobs was the norm. But since 27 years until today, when I am 34 and soon 35, I have not had an income. And it is unreasonable not to have income according to my catalog.
However, I have a feeling that others are scrambling to get jobs on the sly. And I have removed the immigrant background talk from both "ethnic Swedes and immigrant background Swedes". But it will still come. Maybe I should move out, I think? But there is no money. Gotta work, and I didn't plan to sell drugs and end up on TV about how I got by selling drugs on SVT or Dialogiska Dialog or the like.
And if you have to go uphill to feel that you can make connections outside of sex, then I think it's time to fly on to another country. And no, I don't go around and have a lot of sex, or sit at home and have a lot of intercourse. But it's not if I did. But as I said, I haven't been able to work training since being sick, nor job offers when I applied.


and I have seen many who believe that immigrant background should go back to their places, etc.


In 2022 I searched like crazy while subjects immigrate background and other things mentioned above try to enter my world without me letting them stay. And in 2023 I said to myself, stop searching in vain for ways out and just be without progress I want to take a while.


So I didn't let these talks stay, but I thought it might be appropriate to make this fund that will sponsor me so I can move out.
I haven't heard anyone tell me personally to move out yet, but that sphere is created around you as soon as you don't work and do well for yourself just for pigment, they say. But they want to hate and proclaim annoying so then you might as well find the most peaceful method of getting money in to move out and see if you can expand your wings on another platform and help yourself on a platform where you can maybe create the circle that can make one expand more in life's goals and not around the keg.
So have just started taking sos after having a good financial back for 3 years and feel that this is not how my diary should continue.


Have applied for both local and charity jobs but have not been able to get hold of both.
2024 looks better at the start, but don't want to be fooled and go a whole new year on the "soup track" as they say.


This is how I create a fund and want to achieve a good amount to leave this country and start anew. For I have not planned to go in circles of poverty and desperation so that these demons and humans will orgasm from my boredom and decline.
MVH H Mikael O


Még nincs leírás.

Még nincs leírás.

Helyszín

Adományok

még nincs adomány, legyél te az első adományozó!

Még nincs adomány, legyél te az első adományozó!

Inaktív adományok - az adománygyűjtő szervezőjének működése szükséges. Ha Ön a Szervező - jelentkezzen be és tegye meg a szükséges lépéseket.

Megjegyzések

 
2500 karakterek
Zrzutka - Brak zdjęć

Még nincs hozzászólás, légy te az első hozzászóló!