Tietosuojakäytäntö 4fund.com

I. Johdanto

Toimintamme läpinäkyvyyden vuoksi olemme laatineet kattavan tietosuojakäytännön, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, milloin ja mitä henkilötietoja keräämme, miten käsittelemme niitä ja mitä oikeuksia sinulla on tässä yhteydessä. Ilmoitamme myös tapaukset, joissa saatamme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Zrzutka.pl sp. z o.o. 4fund.com-sivuston omistajana huolehtii erittäin huolellisesti korkeimpien turvallisuusstandardien tarjoamisesta erityisesti henkilötietojen suojaamisen alalla. Teemme jatkuvasti riskianalyysejä varmistaaksemme, että käsittelemme kaikkia kerättyjä henkilötietoja laillisella ja turvallisella tavalla, sekä varmistaaksemme, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy tietoihin ja vain siinä määrin kuin on tarpeen heidän tehtäviensä asianmukaista suorittamista varten. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että kaikki henkilötietoihin liittyvät toimet kirjataan asianmukaisesti ja että ne toteutetaan suurinta huolellisuutta noudattaen.

Aluksi tässä on selitys termeistä, jotka esiintyvät myöhemmin tässä asiakirjassa:

 1. Resurssipäällikkö - Zrzutka.pl sp. z o.o., osakeyhtiö (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jonka kotipaikka on al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, Puola, verotunniste (NIP) 8992796896, ja se on merkitty kaupparekisteriin (KRS) numerolla 0000634168. Se toimii maksupalveluntarjoajana, jolla on Puolan finanssivalvontaviranomaisen (Komisja Nadzoru Finansowego) myöntämä toimilupa numerolla IP48/2019.
 2. Henkilötiedot - kaikki tiedot luonnollisesta henkilöstä, joka on tunnistettu tai tunnistettavissa yhden tai useamman fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteetin määrittelevän erityistekijän perusteella, mukaan lukien laitteen IP-osoite, sijaintitiedot ja verkkotunnisteet/-tunnisteet.
 3. GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).
 4. the Website - verkkosivusto, jota ylläpidetään verkkotunnuksen www.4 alla.fund.com ja kaikki aliverkkotunnukset, joiden alla rekisterinpitäjä tarjoaa sähköisiä palveluja, joiden tarkoituksena on tarjota tilat, joihin käyttäjät voivat luoda varainkeruutapahtumia, ja maksupalvelut, joita tarvitaan varojen siirtämiseen käyttäjien välillä.
 5. Käyttäjä - täysi-ikäinen, täysin oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, joka käyttää verkkosivustoa.
 6. Organisaattori - Käyttäjä, joka on järjestänyt varainkeruun.
 7. Hyötysaaja - kuka tahansa henkilö (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö), joka viime kädessä hyötyy varainkeruusta, mutta joka ei ole sen järjestäjä.
 8. Kannattajat - Verkkosivuston käyttäjät, jotka tekevät lahjoituksia Järjestäjän varainkeräykseen.

Tässä asiakirjassa käytetyllä isolla alkukirjaimella merkityllä termillä, jota ei ole määritelty edellä, on merkitys, joka sille on annettu 4fund.comin käyttöehdoissa ("Säännöt").

II. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät velvollisuudet.

Välittämällä rahaa tukijoilta järjestäjälle ja ylläpitämällä maksutilejä rahankerääjille tarjoamme maksupalveluja. Toimimme lisensoituna maksupalvelujen tarjoajana Puolan finanssivalvontaviranomaisen asianmukaisen luvan perusteella. Toimintamme luonteen vuoksi meidän on täytettävä velvoitteet, jotka on määritelty 1. maaliskuuta 2018 annetussa laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumisesta (vuoden 2022 säädöskokoelman 593 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna - jäljempänä ns: "rahanpesunvastainen laki"), jolla EU:n rahanpesunvastaista ja terrorismin torjuntaa koskeva lainsäädäntö pannaan täytäntöön Puolan lainsäädännössä. Tämä vaikuttaa Käyttäjien henkilötietojen käsittelyyn, ja joissakin tapauksissa meillä ei ole niinkään oikeutta kuin velvollisuus käsitellä niitä tietyllä tavalla:

a). Meidän on todennettava järjestäjän henkilöllisyys

Järjestäjän käyttäjätilin perustamis- ja todentamisprosessi on kuvattu yksityiskohtaisesti säännöissämme. Osana sitä meidän on pyydettävä järjestäjää antamaan henkilötietoja, jotka meidän on sitten tarkistettava. Meidän on kerättävä seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, kansalaisuus, syntymäaika (tai Puolaan liittyvien Käyttäjien, joille on annettu tällainen numero, henkilötunnus - PESEL) ja kansallisen henkilökortin tai muun voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen sarja ja numero.

Käyttäjä kirjoittaa tiedot verkkosivulla olevaan itsetunnistuslomakkeeseen. Nämä tiedot on sen jälkeen tarkistettava. Tämä tapahtuu Onfido Oy:n widgetin avulla, jossa Käyttäjä antaa henkilöllisyystodistuksensa valokuvan ja suorittaa elävyystarkastuksen (tekee lyhyen videon, jossa hän kääntää kasvonsa). Tarkastuksen tulokset toimitetaan myöhemmin meille yhdessä asiakirjakuvien ja prosessin aikana saadun videon kanssa.

b). Meidän on sovellettava asiakkaan due diligence -tarkastusta

Laki rahanpesun estmisest vaatii meitä soveltamaan niin sanottua asiakkaan due diligence -tarkastusta eli menetelmia, joilla havaitsemme mahdolliset yritykset kytt verkkosivustoamme rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Tätä tarkoitusta varten meidän on analysoitava portaalissamme tehdyt tapahtumat tältä osin ja tietyissa tapauksissa hankittava lisselvityksiä tai asiakirjoja Järjestjlta.

c). Meidän on säilytettävä tiedot laissa määritellyn ajanjakson ajan

Meidät on velvoitettu säilyttämään kaikki asiakkaan due diligence -tarkastuksen soveltamisen tuloksena saadut tiedot sekä järjestäjien tunnistetiedot ja verkkosivustolla toteutettuja liiketoimia koskevat tiedot viiden vuoden ajan siitä hetkestä alkaen, kun liikesuhteet tietyn järjestäjän kanssa on lopetettu (käyttäjän tilin sulkeminen). Tämän ajan kuluttua tiedot poistetaan automaattisesti, paitsi jos saamme asianomaiselta viranomaiselta pyynnön niiden pidemmästä säilytyksestä erityistapauksessa.

d). Tietyissä tapauksissa meidän on toimitettava tapahtumatiedot asianomaisille viranomaisille

Jos meillä on perusteltu syy epäillä, että verkkosivustollamme kerätään rikollisuudesta peräisin olevia varoja, tai jos huomaamme epäillyn rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen tapauksen, olemme velvollisia ilmoittamaan siitä asianomaisille viranomaisille. Meidän on tällöin toimitettava heille kaikki tiedot, jotka meillä on epäilyttävästä liiketoimesta ja järjestäjästä. Tietyn tapauksen tutkinnan yhteydessä saatamme myös vaihtaa tietoja muiden maksupalveluntarjoajien kanssa, jotka ovat osallistuneet tiettyyn maksutapahtumaan (esim. pankki, jolta saimme tilisiirron).

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan osalta oikeusperustana, johon henkilötietojen käsittely perustuu, ovat meitä sitovat lakisääteiset määräykset - tällaisissa tapauksissa et siis voi peruuttaa suostumustasi henkilötietojen käsittelyyn (käsittely tapahtuu lakisääteisen velvoitteen, ei suostumuksen perusteella) tai pyytää meitä poistamaan tietoja (meillä on lakisääteinen velvoite säilyttää tietoja tietyn ajan, kuten kohdassa c on tarkemmin selostettu). Toisaalta tietoja, joita keräämme osana asiakkaan due diligence -prosessia, suojaa rahanpesulakiin perustuva lakisääteinen lisäsalaisuus, joka on riippumaton tietosuoja-asetukseen perustuvasta suojasta. Tämän salassapitovelvollisuuden rikkominen johtaisi meille korkeisiin seuraamuksiin. Nämä tiedot on lisäksi suojattu ja salattu, ja niihin on pääsy vain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta suoraan vastaavilla työntekijöillä.

Lainvastaisesta rahanpesusta johtuvat velvoitteet ovat riippumattomia muista perusteista, joihin perustamme henkilötietojen käsittelyn. Tietosuojaselosteen seuraavassa osassa kerrotaan, miten käsittelemme tietoja muissa tapauksissa.

III. Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme? Mitkä ovat niiden käsittelyn tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet?

Johtuen siitä, että käyttäjät käyttävät verkkosivustoa eri tarkoituksiin ja eri tavoin, keräämme ja käsittelemme henkilötietoja eri laajuudessa ja eri oikeudellisilla perusteilla.

1. Verkkosivuston käyttäminen ilman käyttäjätilin luomista

Rekisteröimättömien Käyttäjien, jotka eivät ole Kannattajia eivätkä Järjestäjiä, henkilötietoja ei käsitellä rekisterinpitäjän toimesta.

Muita kuin Käyttäjien Verkkosivuston käytön yhteydessä saamia henkilötietoja käytämme analyyttisiin, tilastollisiin ja markkinointitarkoituksiin sekä Verkkosivuston moitteettoman toiminnan varmistamiseen ja sen suorituskyvyn mittaamiseen. Voit lukea siitä, miten käytämme evästeitä - ja mihin tarkoituksiin - alla olevasta asianomaisesta osiosta.

2. Käyttäjätilin rekisteröinti

Käyttäjiä, jotka rekisteröivät Käyttäjätilin Verkkosivustolla, pyydetään antamaan seuraavat tilin luomiseen ja ylläpitoon tarvittavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

Tietojen antamatta jättäminen johtaa siihen, että tiliä ei voida luoda. Edellä mainittuja tietoja kerätään ja käsitellään sen suostumuksen perusteella, jonka käyttäjä on antanut henkilötietojen käsittelyyn tilin perustamisen yhteydessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), ja jos käyttäjä alkaa käyttää verkkosivuston tarjoamia palveluita, myös rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden tarjoamista koskevan sopimuksen täyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Jos käyttäjä ei käyttäjätilin rekisteröinnin jälkeen ryhdy mihinkään lisätoimiin verkkosivustolla (tukemaan varainkeruutapahtumia, järjestämään niitä, käyttämään maksullisia lisätoimintoja jne.), tietosi tallennetaan, mutta niitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, paitsi liiketoimintatilastojen laatimiseen.

Jos Käyttäjä antaa meille erillisen suostumuksen tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksiin, voimme lähettää Käyttäjälle tietoja uusista, kiinnostavista toimista ja toiminnoista Verkkosivustolla, jotka toimitetaan uutiskirjeen muodossa Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista, ja Käyttäjät voivat peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.3. Varainkeruutapahtumien luominen ja tukeminen

3. Varainkeruutapahtumien luominen ja tukeminen

3.1. Varainkeruutapahtumien luominen ja tukeminen.  Organisaattori

Rahankeräysten järjestäminen edellyttää laajemman henkilötietomäärän käsittelyä. Järjestäjän etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, syntymäaika (tai Puolaan assosioituneiden käyttäjien henkilötunnus), kansalaisuus, henkilöllisyystodistuksen sarja ja numero sekä sen voimassaolon päättymispäivä, asiakirjassa oleva kuva, osoitetiedot, pankkitilin numero ja IP-numero ovat käsittelyn kohteena.

Yllä mainitun käsittelyperusteen lisäksi käsittelemme näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin, koska on tarpeen täyttää rahanpesulaissa meille asetetut velvoitteet (erityisesti asiakkaidemme henkilöllisyyden asianmukainen tunnistaminen ja todentaminen):

a). Jotta voimme tarjota Rahankerääjän toimintaan liittyviä palveluja, joiden oikeusperusteena on tietojen käsittelyn tarpeellisuus sopimuksen täyttämiseksi;

b). Lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Edellä mainittujen rahanpesulakiin perustuvien velvoitteiden lisäksi on myös erityisiä vero- ja kirjanpitovelvoitteita (esim. laskun laatiminen ja lähettäminen käyttäjän ostamista premium-palveluista);

c). Analyyttisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin, joiden oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu analysoida käyttäjien toimintaa palveluidemme parantamiseksi;

d). Mahdollisten vaateiden selvittämiseksi ja esittämiseksi tai niiden torjumiseksi, joiden oikeusperusteena on oikeutettu etu suojella oikeuksiamme;

e). Markkinointitarkoituksiin, joiden oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Saat selville, milloin ja miten tarkalleen ottaen käsittelemme näitä tietoja kohdassa "Markkinointi, analytiikka ja sosiaaliset verkostot".

Organisaattorin tai edunsaajan terveydentilaa ja elämäntilannetta (mukaan lukien taloudellinen tilanne) koskevia lisatietoja voidaan käsitellä, jotta voidaan vahvistaa varainhankinnan tarkoitusten todenmukaisuus säännöissä mainituissa tilanteissa (ks. niiden kohta 5). Jos rahankerääjien todentamiseen käytettävät asiakirjat sisältävät tietoja, jotka kuuluvat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiseen niin sanottuun erityiseen henkilötietoryhmään, erityisesti terveystietoja, rekisterinpitäjä käsittelee niitä erikseen hankitun suostumuksen perusteella. Tällaisen suostumuksen on oltava rekisteröidyn antama (järjestäjän, jos asiakirjat koskevat hänen omia tietojaan, ja varainkeruun edunsaajan, jos varainkeruu järjestetään kolmannelle osapuolelle). Jos kyseessä on alaikäinen tai oikeustoimikelpoinen henkilö, suostumuksen allekirjoittaa vanhempi tai laillinen huoltaja.

Erillisen suostumuksen antaminen erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvien henkilötietojen käsittelyyn on edellytys sille, että tiedot voidaan tarkastaa niiden asiakirjojen perusteella, joihin kyseiset tiedot sisältyvät. Jos Käyttäjä aikoo järjestää varainkeruun edunsaajalle. jossa tällaisten asiakirjojen toimittaminen voi osoittautua tarpeelliseksi sen todenperäisyyden tarkistamiseksi, Käyttäjän on varmistettava, että edunsaaja antaa suostumuksensa näiden tietojen käsittelyyn - tällaisen suostumuksen puuttuminen johtaa siihen, ettemme voi tarkistaa varainkeruuta.

Henkilötietoja ja muita tietoja, jotka sisältyvät järjestäjien lähettämiin asiakirjoihin osana sääntöjen 5 kohdassa kuvattuja todentamismenettelyjä, voidaan luovuttaa kyseisten asiakirjojen myöntäjinä esiintyville yhteisöille asiakirjojen alkuperäisyyden vahvistamiseksi sekä lainvalvontaviranomaisille siinä tapauksessa, että meillä on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjä syyllistyy petokseen tai käyttää väärennettyä asiakirjaa. Näitä tapauksia lukuun ottamatta käsittelemme kaikkia näihin asiakirjoihin sisältyviä tietoja ehdottoman luottamuksellisina, ja itse asiakirjoja käytämme ainoastaan Rahoittajan todentamisprosessissa, ja ne tallennetaan ulkoisille, suojatuille tietovälineille, joihin on pääsy vain todentamisprosessia suorittavilla työntekijöillä.

3.2. Edunsaaja

Jotta käyttäjä voi järjestää varainkeruun kolmannelle osapuolelle, edunsaajan on täytettävä asianmukainen suostumuslomake, jonka perusteella käsittelemme hänen henkilötietojaan, kuten etu- ja sukunimeä, henkilötunnusta ja -sarjaa sekä asiakirjassa näkyvää kuvaa. Suostumuslomakkeen lisäksi tarvitsemme myös skannauksen kyseisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta. Näitä tietoja käytetään ainoastaan varainhankkijan uskottavuuden tarkistamiseen. Tarkistamme, onko sinulla todella tietyn henkilön antama valtuutus toteuttaa varainkeräys hänen puolestaan, ja tätä varten tarvitsemme hänen henkilötietonsa. Teemme tämän heidän suostumuksensa perusteella, joka järjestäjän on saatava edunsaajalta. Tästä syystä järjestäjien on varmistettava, että henkilö, jolle he järjestävät varainkeruun, ymmärtää, miten se toimii, ja antaa siihen suostumuksensa - emme salli nimettömille edunsaajille suunnattuja varainkeruita. Tärkeä huomautus: tämä ei tarkoita sitä, että sinun on julkaistava edunsaajan täydelliset henkilötiedot varainkerääjän kuvauksessa - ainoastaan sitä, että meidän on tiedettävä ne.  

3.3. Järjestäjän on ilmoitettava edunsaajan henkilötiedot. Tukijat

Käyttäjien ei tarvitse perustaa käyttäjätiliä meille, jos he haluavat vain lahjoittaa johonkin verkkosivustollamme järjestettyyn varainkeräykseen. Rahanpesulain ja varainsiirtoihin liitettävistä tiedoista 20. toukokuuta 2015 annetun asetuksen 2015/847 velvoitteiden vuoksi voimme kuitenkin käsitellä Käyttäjän etu- ja sukunimeä, sähköpostiosoitetta, pankkitilin numeroa ja muita maksutapahtumaan liittyviä tietoja, kuten maksun päivämäärää ja kellonaikaa sekä suoritetun maksun rahamäärää.

Johtuen siitä, että käytämme useimpien tarjoamiemme maksutapojen osalta kolmannen osapuolen, PayU S.A.:n, maksupalveluja, PayU S.A.:n tarjoaman lahjoitustavan valitseminen tarkoittaa sitä, että PayU S.A. on käyttäjän henkilötietojen erillinen rekisterinpitäjä, ja se käsittelee niitä tarjotakseen maksutapahtuman kannalta tarpeellisia maksupalveluja, ilmoittaakseen käyttäjälle maksun tilasta, käsitelläkseen valituksia ja täyttääkseen kaikki sille kuuluvat lakisääteiset velvoitteet. 

Tieto siitä, että PayU tukee tiettyä maksutapaa, löytyy maksunäytön alareunasta valitun vaihtoehdon valitsemisen jälkeen. PayU S.A. on meidän tavoin lisensoitu maksupalveluntarjoaja, jota valvoo Puolan finanssivalvontaviranomainen, joka on merkitty maksupalveluntarjoajien rekisteriin numerolla IP1/2012, jonka verotunniste (NIP) on 7792308495, joka on merkitty yritysrekisteriin (KRS) numerolla 0000274399 ja jonka rekisteröity toimipaikka on ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Puola. Voit lukea heidän tietosuojakäytännöstään täältä.

Rahankeräyksen järjestäjällä, jolle käyttäjä tekee lahjoituksen, on pääsy hallussamme oleviin käyttäjän henkilötietoihin (jotka on ilmoitettu maksulomakkeessa ja/tai jotka maksunvälittäjät ovat toimittaneet meille). Tekemällä lahjoituksen Käyttäjät tekevät oikeudellisesti sitovan sopimuksen Järjestäjän kanssa. Nämä tiedot annetaan järjestäjien käyttöön, jotta ne voivat täyttää tukijoiden kanssa tehdyn sopimuksen sekä muut laissa säädetyt velvoitteet (esim. verotus, kirjanpito). Lisäksi, jos järjestäjä tarjoaa lahjoitusten vastineeksi palkintoja, voimme antaa järjestäjälle myös tukijan osoitetiedot ja puhelinnumeron, jotta järjestäjä voi lähettää palkinnon. Jos Järjestäjä on ilmoittanut, että kyseiset tiedot ovat välttämättömiä lähetyksen loppuunsaattamiseksi, lahjoituslomakkeessa on tila, johon Käyttäjät voivat syöttää kyseiset tiedot.

Järjestäjä voi ottaa yhteyttä Tukijoihin esimerkiksi kiittääkseen heitä tehdyistä lahjoituksista, ilmoittaakseen heille muista heitä mahdollisesti kiinnostavista varainhankintakampanjoista tai päivittääkseen heille tietoja varainhankintakampanjan tarkoituksen toteutumisesta. Järjestäjällä tulee kuitenkin olla oikeutettu etu Tukijoiden henkilötietojen käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Yllä kuvattu yhteydenotto ei saa olla tungettelevaa tai sitä ei saa jatkaa, jos Tukija on ilmoittanut, ettei hän halua sitä. Sitä voidaan käyttää kertaluonteisiin viesteihin (esim. tukijoiden kiittämiseksi lahjoituksista) tai säännöllisiin viesteihin. Se olisi kuitenkin lopetettava, jos tukija ei ole vastannut viimeisten kuuden kuukauden aikana saamiinsa viesteihin tai on nimenomaisesti vaatinut järjestäjää lopettamaan viestien lähettämisen.

Jos järjestäjä päättää käyttää varainhankintapaneelissa annettuja henkilötietoja muuhun (järjestäjän nimeämään) tarkoitukseen, tällaisissa tapauksissa järjestäjästä tulee siten erillinen henkilötietojen rekisterinpitäjä, ja hänellä on tietosuoja-asetuksessa mainitut velvoitteet niitä henkilöitä kohtaan, joiden tietoja järjestäjä on alkanut käsitellä.

Kuten GDPR:n 20 artiklassa säädetään, Järjestäjällä on mahdollisuus ladata ja lähettää suoraan Rahankerääjä-paneelissa saatavilla olevat tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sovellusohjelmointirajapinnan (API) avulla. Jos Järjestäjä päättää käyttää tätä oikeutta, hän on velvollinen käyttämään sitä rajoittamatta muiden oikeuksia. Jos Järjestäjän pyynnöstä siirrettyihin tietoihin sisältyy myös Tukijoiden henkilötietoja, Järjestäjän on varmistettava, että niitä käsitellään lain mukaisesti - tietojen siirron jälkeen emme ole enää vastuussa Järjestäjän tai toisen henkilötietoja tällä tavoin vastaanottavan rekisterinpitäjän suorittamasta käsittelystä.

4. Palkintojen tarjoaminen ja ostaminen

Sivustollamme mahdollistamme Palkintojen tarjoamisen ja ostamisen vastineeksi lahjoituksista Rahankerääjälle. Palkkioita voivat tarjota sekä varainkeräyksen järjestäjä että kolmas osapuoli (perustaja) - lisätietoja niistä löytyy sääntöjemme kohdasta 8.

Palkkion tarjoava henkilö voi tarjouksensa yksityiskohtia kuvaavaa lomaketta täyttäessään määrätä, että käyttäjän on annettava osoitteensa tai yhteystietonsa (puhelinnumero tai sähköpostiosoite) palkinnon ostamista varten. Tässä tapauksessa Käyttäjä antaa nämä tiedot maksaessaan palkinnosta, ja ne toimitetaan järjestäjälle (tai perustajalle), jotta tämä voi täyttää sopimuksen. Palkinnon tarjoaja voi ottaa yhteyttä Käyttäjään sopiakseen Palkinnon toimituksen yksityiskohdista tai lähettää sen Käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Jos Palkinnon ostanut Käyttäjä ilmoittaa meille, että vaikka hän maksoi palkinnon, Palkinnon tarjoaja ei toimittanut sitä, voimme pyytää Palkinnon tarjoajaa toimittamaan meille todisteen toimituksesta. Jos emme saa sitä, voimme välittää palkinnon tarjoajan tiedot ostajalle, jotta tämä voi esittää vaatimuksensa verkkosivustomme ulkopuolella. Tällainen toiminta perustuu käsittelyn tarpeellisuuteen ostajan etujen suojaamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f) kohta).

Toisaalta, jos palkinnon tarjoaja on toimittanut palkinnon ja - jostain syystä - lahjoitus, joka katsottiin maksuksi siitä, palautetaan ostajalle, palkinnon tarjoaja voi ottaa meihin yhteyttä ja liittää viestiinsä todisteen palkinnon toimittamisesta. Tällöin voimme välittää ostajan henkilötiedot palkinnon toimittaneelle henkilölle, jotta tämä voi esittää vaatimuksensa verkkosivustomme ulkopuolella. Tällainen toiminta perustuu käsittelyn tarpeellisuuteen palkinnon myyjän etujen suojaamiseksi (GDPR:n 6. artiklan 1 f) kohta).

5. Yhteydenotto meihin yhteydenottolomakkeella

Tarjoamme mahdollisuuden ottaa meihin yhteyttä verkkosivustolla olevan sähköisen lomakkeen avulla. Lomakkeen käyttäminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista. Käyttäjä voi antaa myös muita henkilötietojaan.

Sähköpostiosoitteen antaminen on välttämätöntä, jotta voimme käsitellä Käyttäjän tiedustelun. Näitä tietoja käsitellään:

lähettäjän tunnistamiseksi ja hänen tiedustelunsa käsittelemiseksi, jolloin käsittelyn oikeusperusteena on käsittelyn tarpeellisuus palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen täyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b) kohta);

analyyttisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin, jolloin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka koostuu tilastojen pitämisestä Käyttäjien Verkkosivuston kautta lähettämistä tiedusteluista sen suorituskyvyn kehittämiseksi (6 artiklan 1 b) kohta).GDPR:n 1 f) kohta).

6. Markkinointi, analytiikka ja sosiaaliset verkostot

Jos Käyttäjä antaa meille erillisen suostumuksen (rastittamalla Käyttäjätilin luomisen yhteydessä painikkeen "Ilmoita minulle kiinnostavista toimista ja uusista toiminnoista"), voimme käsitellä hänen tietojaan myös markkinointitarkoituksiin, jotka voivat koostua sähköposti-ilmoitusten lähettämisestä kiinnostavasta sisällöstä, joka voi sisältää mainossisältöä. Käyttäjät voivat peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa.

Kaikkien varainkeruutapahtumien osalta, joiden muokkauksen yhteydessä Järjestäjä jättää valinnan "Salli hakukoneiden indeksoida tämä varainkeruutapahtuma" rastitetuksi, luodaan evästeitä käyttämällä Facebookin tarjoamia markkinointiratkaisuja ja Googlen dynaamisia uudelleenmarkkinointimainoksia.

Resurssipäällikkö käyttää myös Facebookissa saatavilla olevia työkaluja, joita tarjoaa Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, Yhdysvallat. Rekisterinpitäjä on ottanut Facebook Pixel -palvelun käyttöön verkkosivustolla, jotta mainoksia voidaan personoida verkkosivustolla vierailevien käyttäjien tekemien toimien analyysin perusteella. Järjestäjä voi myös ottaa käyttöön oman Facebook-pikselinsä saadakseen automaattisesti kerättyjä tietoja (mutta vain niissä rahankeräyksissä, joihin Facebook-pikseli on asennettu), joiden avulla se voi seurata ja analysoida rahankeräyksensä myynninedistämistoimien vaikutuksia. Näin saadut tiedot siirretään Facebookin Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle ja tallennetaan sinne. Haluamme korostaa, että Facebook Pixelin osana kerätyt tiedot ovat anonymisoituja ja estävät sekä rekisterinpitäjää että järjestäjää tunnistamasta tiettyjä käyttäjiä ja seuraamasta heidän vuorovaikutustaan verkkosivustolla.

Tämä lisäksi, kun Facebook Pixel seuraa käyttäjän vuorovaikutusta verkkosivuston kanssa, se etsii tietoja muiden sivustojen sisältämistä tiedoista, joihin se on asennettu. Tällaiset tiedot anonymisoidaan Käyttäjän selaimen puolella ennen niiden lähettämistä Facebookin palvelimille. On kuitenkin huomattava, että Facebook voi yhdistää ilmoitetut tiedot muihin Käyttäjää koskeviin tietoihin, jotka on kerätty osana Facebookin käyttöä, ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa. Tällaiset Facebookin toimet ovat täysin riippumattomia rekisterinpitäjästä. Suosittelemme, että luet Facebookin tietosuojaselosteen tältä osin, jonka löydät täältä.

Käytämme myös TikTok Technology Limitedin ja TikTok Information Technologies UK Limitedin tarjoamia TikTok Ads -palveluita mainostarkoituksiin. Tämän alustan avulla voimme mainostaa brändiämme jakamalla lyhyitä videomuotoja. TikTok Ads Managerin avulla meillä on mahdollisuus tavoittaa laajempi yleisö. Lisäksi voimme TikTok Pixelin ansiosta mitata mainosten vastaanottajien tekemiä toimia, kuten tutkia, mitä toimia tekivät käyttäjät, jotka ohjattiin TikTok-alustalta verkkosivustolle mainosten kautta. Tällä tavoin saamamme tiedot ovat anonymisoituja ja koottuja, emmekä siksi pysty tunnistamaan yksittäisiä Käyttäjiä tällä perusteella. Tällaisia tietoja käytetään ainoastaan mainosten vastaanottajien käyttäytymisen analysointiin, minkä ansiosta voimme puolestaan mukauttaa viestinnän suuntaa verkkosivustomme kävijöiden tarpeisiin. Lisätietoja TikTok-alustalla toimivasta tietosuojakäytännöstä löytyy täältä.

TiikTok-alustalla toimivasta tietosuojakäytännöstä löytyy lisätietoja täältä.

Käytämme lisäksi Microsoft Corporationin tarjoamia Microsoft Ads -palveluita mainostarkoituksiin. Tämän alustan avulla voimme mainostaa brändiämme Bing-hakukoneessa. Microsoft Adsin avulla meillä on mahdollisuus tavoittaa laajempi yleisö. Lisäksi Universal Event Tracking (UET) -tunnisteen ansiosta voimme mitata näiden vastaanottajien tekemiä toimia, kuten tutkia, mitä toimia tekivät käyttäjät, jotka ohjattiin Bing-hakukoneesta verkkosivustolle mainosten kautta. Tällä tavoin saamamme tiedot ovat anonymisoituja ja yhdistettyjä, emmekä siksi pysty tunnistamaan yksittäisiä henkilöitä tällä perusteella. Tällaisia tietoja käytetään ainoastaan mainosten vastaanottajien käyttäytymisen analysointiin, minkä ansiosta voimme puolestaan mukauttaa viestinnän suuntaa verkkosivustomme kävijöiden tarpeisiin. Lisätietoja Microsoft Adsissa toimivasta tietosuojakäytännöstä löytyy täältä.

Käytämme Microsoft Clarity -työkalua, joka mahdollistaa Käyttäjien käyttäytymisen analysoinnin Verkkosivustolla esimerkiksi seuraavien toimintojen perusteella: tallennettujen istuntojen toisto tai niin sanotut sivujen lämpökartat. Tämän työkalun avulla saatujen tietojen avulla pystymme tunnistamaan Verkkosivuston alueet, jotka vaativat parannuksia. Näin voimme jatkuvasti parantaa palveluidemme laatua.

Tämä työkalu käyttää evästeitä ja muita tekniikoita kerätäkseen tietoja Käyttäjien ja heidän loppulaitteidensa käyttäytymisestä, erityisesti tallennetun ja anonymisoidussa muodossa tallennetun laitteen IP-osoitteen, näytön resoluution, laitetyypin, tiedot käytetystä selaimesta ja maantieteellisen sijainnin (maa). Nämä tiedot tallennetaan sitten pseudonymisoituun käyttäjäprofiiliin. Microsoft Clarity tai me emme käytä edellä kuvatulla tavalla saatuja tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen.

Microsoft Clarityn tarjoaa Microsoft Corporation, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Yhdysvallat - voit lukea lisää Microsoft Claritystä täältä, ja lisätietoja tietosuojaperiaatteista tältä osin löytyy täältä.

Resurssipäällikkö käyttää myös Google Analyticsin tarjoamia analyysivälineitä. Niiden avulla voidaan seurata Käyttäjien toimintaa verkkosivustolla anonymisoitujen tietojen perusteella, joiden avulla Rekisterinpitäjä ei voi määrittää tiettyjen henkilöiden henkilöllisyyttä (erityisesti tiedot kanavasta, josta verkkosivustolle on menty, ja Käyttäjien myöhemmästä toiminnasta verkkosivustolla, mukaan lukien suoritetut maksut). Tällä perusteella voimme tutkia järjestämiemme mainoskampanjoiden tehokkuutta ja tarjoamiemme palvelujen toimintaa sekä suunnitella verkkosivuston kehittämistä. Google Analytics -työkalun avulla saatuja tietoja ei käytetä yksittäisten verkkosivuston kävijöiden tunnistamiseen

Järjestäjä voi käyttää Google Analytics -työkalua myös toteuttamalla asianmukaisen koodin varainhankintakampanjassaan käyttämällä tämän työkalun tarjoamaa paneelia. Tällä tavoin hän voi seurata toimintaa varainhankkijassaan, mukaan lukien analysoida varainhankkijan sisäänpääsypisteitä, jotta hän voi suunnitella asianmukaisia markkinointikampanjoita. Myös tässä tapauksessa tiedot anonymisoidaan.

Tälla tavoin saadut tiedot siirretään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. On huomattava, ett Google voi yhdist nämä tiedot muihin Käyttjst koskeviin tietoihin, jotka on ker{³"a}tty osana Käyttj{³"a}n muiden Googlen palveluiden k{³"a}ytt{³"a}mist{³"a}, ja k{³"a}ytt{³"a}{³"a}{³"a} niitä omiin tarkoituksiinsa. Tällaiset Googlen toimet ovat täysin riippumattomia rekisterinpitäjästä. Suosittelemme, että Käyttäjät tutustuvat Googlen tietosuojakäytännön sisältöön tältä osin ja tarkistavat käyttämänsä selaimen ja palveluiden asianmukaiset tietosuoja-asetukset.

Sivusto sisältää linkkejä verkkosivustoille, joita hallinnoivat rekisterinpitäjästä riippumattomat tahot. Nämä tahot saattavat soveltaa erilaisia oikeudellisia ratkaisuja yksityisyydensuojan alalla. 

Sivustolla olevien linkkien sisältämien verkkosivustojen osalta, jotka eivät ole rekisterinpitäjän omistuksessa tai määräysvallassa, rekisterinpitäjä ei ole vastuussa niiden sisällöstä, mukaan lukien Käyttäjiin sovellettavat tietojen luottamuksellisuuden suojaa koskevat säännöt.

Tukeaksemme hankkeita, joita pidämme erityisen arvokkaina tai kiinnostavina, voimme päättää mainostaa tiettyä varainhankintaa sosiaalisen median kanavissamme (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ja LinkedIn) tai ostaa mainoksia, joissa tällainen varainhankinta mainittaisiin, ja esitellä sen millä tahansa verkkosivustomme alasivulla, uutiskirjeessämme tai push-ilmoitusten avulla. Järjestämällä varainkeräyksen verkkosivustollamme järjestäjä antaa suostumuksensa siihen, että käytämme sitä edellä kuvatulla tavalla. Osana tätä voimme julkaista linkin järjestäjän varainkeräykseen yhdessä kuvauksemme kanssa, jossa kerromme, miksi pidimme sitä kiinnostavana tai tukemisen arvoisena, tai käyttää varainkeräyksen sivulla olevia elementtejä (mukaan lukien valokuvia) mainostaaksemme sekä varainkeräystä että Verkkosivustoamme.

Toimintamme perustuu oikeutettuun etuumme, nimittäin Käyttäjille tiedottamiseen Verkkosivustollamme saatavilla olevista kiinnostavista aloitteista. Järjestäjä voi halutessaan vastustaa sitä - silloin hänen Rahankerääjään ei oteta huomioon, kun suunnittelemme tällaista mainontaa. Ota kuitenkin huomioon, että tämä tilanne on hyödyllinen sekä rekisterinpitäjälle että järjestäjälle, koska sen avulla voimme mainostaa itseämme portaalina, jossa tehdään arvokkaita aloitteita, ja järjestäjä saa mainontaa varainkeruutoiminnalleen ilmaiseksi, mikä voi varmasti lisätä sen suosiota tukijoiden keskuudessa. Jos järjestäjän vastalause saapuu meille sen jälkeen, kun olemme toteuttaneet edellä kuvatut toimet, emme ryhdy uusiin toimiin, mutta tämä ei vaikuta niiden toimien laillisuuteen, jotka toteutimme ennen vastalauseen vastaanottamista.

Käytämme osana verkkosivustoa myös profilointia (yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artikla), joka tarkoittaa Käyttäjän henkilötietojen käsittelyä (myös automatisoidusti) Käyttäjien henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostuksen kohteiden tai käyttäytymisen analysoimiseksi tai ennustamiseksi.

Käyttäjälle näytettävää sisältöä koskevien tietojen perusteella voimme päätellä, mitkä tarjoamistamme palveluista ovat kiinnostavia tai hyödyllisiä. Profiloinnin ansiosta mainokset, jotka näytetään Käyttäjälle verkkoselaimen käytön yhteydessä, räätälöidään kyseiselle henkilölle ja hänen tarpeilleen.

Profilointi ei johda päätöksiin, joilla on oikeudellisia vaikutuksia Käyttäjään tai jotka vaikuttavat hänen tilanteeseensa vastaavalla merkittävällä tavalla. Suorittamamme profilointi ei koske puitesopimuksen tekemistä tai siitä kieltäytymistä tai Käyttäjän mahdollisuutta käyttää palveluitamme. Käyttäjät voivat milloin tahansa poistaa profiloinnin käytöstä tiliasetuksissaan. Tämä toimenpide ei vaikuta näytettävien mainosten määrään, vaan ainoastaan vähentää niiden mukauttamista yksilöllisiin mieltymyksiin.

IV. Kenen kanssa jaamme tietojasi?

 1. Palveluntarjoajille

Käytämme ulkopuolisten tahojen tarjoamia erikoispalveluja, joille - tarvittaessa - luovutamme Käyttäjien henkilötietoja asianmukaisia turvallisuusmenettelyjä noudattaen. Nämä yksiköt tarjoavat muun muassa:

 • asiakkaiden henkilöllisyyden tarkistuspalveluja
 • kirjanpito-, lakiasiain-, vero- ja tilintarkastuspalvelut;

 • verkkomaksujen käsittelypalvelut;
 • mainonta-, markkinointi- ja analyysipalvelut
 • IT-palvelut.

Tehdessämme yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa teemme asianmukaiset sopimukset henkilötietojen käsittelyn uskomisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä Käyttäjien henkilötietoja puolestamme käsittelevät yksiköt ovat velvollisia suojaamaan Käyttäjien henkilötietoja ja noudattamaan samalla korkeimpia turvallisuusstandardeja. Käytamme vain hyvämaineisten yhteisöjen palveluja, ja tietyn sopimuksen toteuttamisen aikana siirrettävien henkilötietojen suojaamista koskeva kysymys on tärkeä tekijä toimeksisaajan valinnassa.

2. Valtion viranomaiset

Jos laki niin vaatii, luovutamme henkilötietoja viranomaisille vastauksena tuomioistuimen määräykseen, haasteeseen tai muuhun lailliseen pyyntöön tai julkista valtaa käyttäessämme suoritettuun tutkimukseen, ja vain, jos pyyntö perustuu asianmukaiseen oikeusperustaan.

3. Valtion viranomaiset

3. Valtion viranomaiset

Mikäli laki niin vaatii, luovutamme henkilötietoja viranomaisille vastauksena tuomioistuimen määräykseen, haasteeseen tai muuhun lailliseen pyyntöön tai julkista valtaa käyttäessämme suoritettuun tutkimukseen, ja vain, jos pyyntöön on asianmukainen oikeusperuste. Tietojen siirto ETA:n ulkopuolelle

Tiedonsiirrämme henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle vain silloin, kun se on välttämätöntä, ja samalla varmistamme asianmukaisen tietosuojan tason ensisijaisesti seuraavin keinoin:

  • yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja sellaisissa maissa, joita koskeva EU:n komission päätös koskee;
  • Euroopan komission antamien vakiosopimuslausekkeiden käyttö;

  • toimivaltaisen valvontaviranomaisen hyväksymien sitovien yrityskohtaisten sääntöjen soveltaminen

  Ei edellä kuvattuja tapauksia lukuun ottamatta siirretä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

  V. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

  Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn kesto riippuu siitä, minkä tyyppistä palvelua tarjosimme kyseiselle käyttäjälle ja mikä on käsittelyn tarkoitus. Tietoja säilytetään pääsääntöisesti palvelun keston ajan, kunnes suostumus, johon käsittely perustuu, peruutetaan tai tietojen käsittelyä vastustetaan tehokkaasti tapauksissa, joissa tietojenkäsittelyn perusteena on oikeutettu etumme, paitsi jos tietojenkäsittely voi osoittautua tarpeelliseksi meitä vastaan esitettyjen vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, jolloin tietoja säilytetään tällaisten vaateiden vanhentumiseen tai rajoittamiseen asti. Tämä ei koske tietojenkäsittelyä, johon meidn on AML-lain nojalla velvoitettu, jolloin laki velvoittaa tallentamaan ne viiden vuoden ajan liikesuhteen päättymisen jlkeen.

  VI. Millaisia oikeuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen?

  Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus saada pääsy tietoihinsa (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla) - tämän perusteella Käyttäjä voi selvittää, käsittelemmekö hänen henkilötietojaan, ja saada pääsyn niihin sekä saada tietoja käsittelyn tarkoituksista, käsittelemiemme henkilötietojen luokista, henkilötietojen vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, henkilötietojen suunnitellusta säilytysajasta tai tämän ajanjakson määrittämisperusteista, Käyttäjän tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista, oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle, henkilötietojen hankintalähteestä (ellei niitä ole kerätty suoraan Käyttäjältä), automatisoidusta päätöksenteosta ja turvatoimista, joita käytetään siirrettäessä henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle. Käyttäjä voi myös saada kopion henkilötiedoistaan, joita käsitellään. 
  • oikeutta tietojen oikaisemiseen (GDPR:n 16 artikla) - tällä perusteella Käyttäjä voi pyytää meitä täydentämään, päivittämään tai oikaisemaan henkilötietojaan.
  • oikeus poistaa tietoja, ts. ns. oikeus tulla unohdetuksi (GDPR:n 17 artikla) - tällä perusteella Käyttäjä voi pyytää henkilötietojensa poistamista, jos:

  1). Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai muuten käsiteltiin.

  2). Käyttäjä on peruuttanut suostumuksensa, johon käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a) tai 9 artiklan 2 kohdan a) alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.

  3). Käyttäjä on tehnyt vastalauseen GDPR:n 21.1 tai 21.2 artiklan mukaisesti, jos GDPR:n 21.1 tai 21.2 artiklan mukaisesti, eikä henkilötietojen käsittelylle ole muuta perusteltua perustetta;

  4). Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

  5). Henkilötiedot on poistettava EU:n lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyn oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, jota meihin sovelletaan;

  • oikeutta rajoittaa käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla) - jos Käyttäjä esittää pyynnön tällä perusteella, lopetamme hänen henkilötietoihinsa kohdistuvat toiminnot siihen asti, kunnes pyyntö on käsitelty, paitsi jos tietoja käsitellään myös muulla oikeusperustalla. Tämän oikeuden käyttämiseen voi liittyä tiettyjen verkkosivuston toimintojen väliaikainen rajoittaminen, jos niihin liittyy pyynnön kattamien tietojen käsittelyä.
  • oikeus tietojen siirtoon (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla) - tällä perusteella Käyttäjä voi pyytää, että siirretään hänen tietonsa osoittamalleen taholle tai henkilölle.
  • oikeutta saada henkilötietonsa, joita käsittelemme Käyttäjän suostumuksen perusteella, sellaisessa muodossa, että niitä voidaan lukea tietokoneella. Käyttäjä voi myös pyytää näiden tietojen lähettämistä toiselle taholle - edellyttäen kuitenkin, että tähän on tekniset mahdollisuudet sekä meidän että toisen tahon puolelta.
  • oikeutta vastustaa muita tietojenkäsittelytarkoituksia (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla) - Käyttäjät voivat milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen perusteella (esim.esim. analyysi- tai tilastotarkoituksiin), mukaan lukien profilointi. Jos meillä ei ole muuta laillista perustetta Käyttäjän henkilötietojen käsittelylle, ne poistetaan.
  • Oikeus peruuttaa suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta) - jos tietoja käsitellään Käyttäjän suostumuksen perusteella, Käyttäjällä on oikeus peruuttaa se milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen.
  • Oikeus tehdä valitus - jos Käyttäjä katsoo, että käsittelemme hänen henkilötietojaan tavalla, joka rikkoo yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä tai muita henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä, hän voi tehdä valituksen henkilötietojen suojaa käsittelevälle toimistolle - lisätietoja on saatavilla täältä.

  Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia:

  • kirjallisesti lähettämällä kirjeen osoitteeseen: Zrzutka.pl sp. z o.o., al. Karkonoska 59, 53-015 Wroclaw, Puola
  • sähköpostitse osoitteeseen
  • jossain tapauksissa (esim.esim. henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen) Käyttäjän tilissä olevien erityisten toimintojen kautta suoraan verkkosivustolla.

  Viestistäsi tulisi mahdollisuuksien mukaan käydä tarkasti ilmi, mitä pyyntösi koskee, erityisesti:

   • mitkä VI luvussa luetelluista oikeuksista haluatte käyttää
   • miten prosessia pyyntösi koskee (esim.esim. tietyn palvelun tai toiminnon käyttäminen verkkosivustolla, uutiskirjeen vastaanottaminen)
   • mitä käsittelytarkoituksia pyyntösi koskee (esim.esim. analyyttiset tarkoitukset).

   Jos toimitettu pyyntö on muotoiltu siten, ettei ole mahdollista määrittää, mitä vaadit, pyydämme sinua toimittamaan lisätietoja.

   Pyyntöösi vastataan yhden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos tätä määräaikaa on tarpeen pidentää, ilmoitamme sinulle pidennyksen syyt.

   Vastaus toimitetaan siihen sähköpostiosoitteeseen, josta pyyntö lähetettiin. Jos pyynnöt on lähetetty rekisterinpitäjien kotipaikan osoitteeseen, vastaus toimitetaan postitse ilmoittamaasi osoitteeseen, ellet ole selvästi ilmoittanut pyynnössä, ettet halua saada vastausta ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

   Huomaa, ett suurin osa edellä luetelluista oikeuksista koskee tilanteita, joissa käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan suostumuksesi tai oikeutetun etumme perusteella. Et voi tehokkaasti vaatia meitä poistamaan tai rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos meitä velvoitetaan käsittelemään niitä erityissäännöksin - erityisesti rahanpesulain nojalla.

   VII. Evästekäytäntö

   1. Mitä evästeet ovat?

   Cookie-tiedostot ("evästeet") ovat tietoteknisiä tietoja - useimmiten tekstitiedostoja - jotka tallennetaan käyttäjän laitteeseen, kun hän vierailee verkkosivustollamme tai muulla verkkotunnuksella, johon rekisterinpitäjän widget on sijoitettu. Nämä tiedostot sisältävät yleensä sen verkkosivuston verkkotunnuksen, jolta ne ovat peräisin, ja tiedot siitä, kuinka kauan tällainen tiedosto säilyy Käyttäjän tietokoneella, sekä satunnaisesti generoidun, yksilöllisen numeron, jota käytetään sen selaimen tunnistamiseen, jolta yhteys Verkkosivustoon on muodostettu.

   Cookieita käytetään yleensä verkkosivustojen käyttöprosessin optimoinnissa. Lisäksi ne mahdollistavat tilastotietojen keräämisen, jonka ansiosta voimme oppia, miten Käyttäjät käyttävät Verkkosivustoa. Tällä perusteella saamme arvokasta tietoa, jonka avulla voimme jatkuvasti parantaa Verkkosivustoa, sen rakenteita ja toimintoja.

     2.   Evästeiden tyypit

   Sivustollamme käytämme seuraavanlaisia evästeitä:

   • session - ne tallennetaan käyttäjän laitteeseen, kunnes hän kirjautuu ulos verkkosivustolta tai sammuttaa verkkoselaimensa;
   • permanent - ne poistetaan ennalta määrätyn ajan kuluttua riippumatta siitä, sammuttaako käyttäjä verkkoselaimensa tai kirjautuuko hän verkkosivustolta;

   Nämä voivat olla

    • omia evästeitämme - oman verkkosivustomme omien palvelimien asettamia
    • kolmannen osapuolen evästeitä - muiden verkkosivustojen palvelimien asettamia. 

    Evästeet tallentavat seuraavia tietoja:

    • käyttäjätilin kirjautumishistoriaa ja sitä, onko käyttäjä parhaillaan kirjautuneena sisään
    • tietoa käyttäjien toiminnasta verkkosivustolla (esim.esim. onko Käyttäjä antanut suostumuksensa evästeiden käyttöön, onko Käyttäjä ollut vuorovaikutuksessa verkkosivuston pääsivulla näkyvien viestien kanssa jne.)
    • Kerääjät, joita Käyttäjä piti kiinnostavina;
    • session ID kirjautuneen Käyttäjän tunnistamiseksi
    • seurantatunnus.

      3.    Miksi käytämme niitä?

   Käytämme evästeitä tarjotaksemme Käyttäjille täysin mukavan ja keskeytymättömän pääsyn Verkkosivustolle sekä sen perustoiminnallisuudet, kuten sisäänkirjautumisen tai palveluidemme moitteettoman toiminnan. Nämä evästeet ovat aina aktiivisia, eikä Käyttäjän suostumusta tässä tapauksessa tarvita - ilman niitä Verkkosivuston käyttö ei olisi teknisesti mahdollista.

   Muussa tapauksessa voit päättää, hyväksytkö alla mainitut evästeet:

   • toiminnallinen - näiden tiedostojen ansiosta voimme personoida tarjottuja palveluja tarjotaksemme käyttäjille heidän tarpeisiinsa räätälöityjä ratkaisuja, esim.esim. verkkosivuston esitystavan osalta
   • suorituskyky - näiden tiedostojen avulla voimme tutkia, miten Käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme, eli mitä käytettävissä olevista toiminnoista Käyttäjät käyttävät useimmin, kuinka usein he vierailevat verkkosivustolla jne.
   • mainonta - näiden tiedostojen perusteella voimme esittää Käyttäjille Rahankerääjiä, jotka voivat olla yksilöllisesti kiinnostavia;
   • analytiikka - käytämme näitä tiedostoja analyysien tekemiseen ja tilastojen pitämiseen Verkkosivustolla käynneistä.

      4.    Muuta tietoa

   Käyttäjillä on täysi vapaus hallinnoida valinnaisia evästeitä - Käyttäjät voivat milloin tahansa tehdä muutoksia evästeasetuksiinsa verkkoselaimensa asianmukaisilla asetuksilla.

   Kukin selaimen tarjoaja antaa evästeiden hallintaa koskevia sääntöjä - ne ovat saatavilla yksittäisten tarjoajien omilla verkkosivustoilla.

   Muista, että suostumuksen peruuttaminen tai evästeiden käsittelyn vastustaminen voi vaikeuttaa tai jopa tehdä mahdottomaksi verkkosivustomme käytön.

   VIII. Onko kysyttävää? Ota meihin yhteyttä.

   Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteessa [email protected] tai kirjeenvaihto-osoitteessa: Zrzutka.pl sp. z o.o., al. Karkonoska 59, 53-015 Wroclaw, Puola. Voit myös kirjoittaa tietosuojavastaavalle - Oliwia Salachnalle osoitteeseen .

   Tämä tietosuojaseloste voidaan päivittää. Tällöin alla mainittu voimaantulopäivä muuttuu. Tietosuojakäytännön aiemmat versiot ovat saatavilla pyynnöstä.


   Toimivuuspäivä: [12. syyskuuta 2023]