id: 2w37b3

WRATH - Short Film - RISEBA Audiovisual Media and Arts, Film Production Diploma Project

WRATH - Short Film - RISEBA Audiovisual Media and Arts, Film Production Diploma Project

Mille jaoks te täna raha kogute?
*Eurodes väljendatud summa, mis põhineb kõigis valuutades tehtud annetuste kaalutud keskmisel kursil. Lisateabe saamiseks külastage ka veebilehte zrzutka.pl.

Uuendused1

 • Sketching in progress :)

  rJ5c9d4DMEGlulHH.jpg

  0Kommentaarid
   
  2500 tähemärgid

  No comments yet, ole esimene, kes kommenteerib!

  Loe edasi
Uuendusi veel ei ole.

Uuendusi veel ei ole.

Kirjeldus

TEKSTS LATVIEŠU VALODĀ ZEMĀK :)


After receiving 4 rejections from the Latvian Culture Fund, and a rejection from the Baltic Pitching Forum with no ability to reapply with the same project, I decided not to give up on my diploma work and find support using crowdfunding.


This is a 24-minute-long short film that explores the themes of wrath, revenge, betrayal, perseverance, and union in marriage. The film will be filmed in Latvian language with English subtitles.


"Having survived a broken heart, Agne, the daughter of a dead leader, arrives in Ventava in search of the ghost of her husband, who went on a journey to the North, but in reality stole the village's silver to marry another, orchestrated his own death and ended Agne's bloodline with his actions." This is WRATH.


Set in Latvia during the early medieval ages, this project is supported by local historians and medieval reenactment groups, one of which is EXERCITUS RIGENSIS. This film gives a lot of attention to historical detail, accuracy in costumes, armor, and sword fighting, as well as culture, tradition, and spirituality.


XyRPu8ll9pPW8uiR.jpg


ABOUT THE DIRECTOR

I am studying bachelors in RISEBA, Audiovisual Media and Arts, Film Production. For my diploma I chose this story because I have a background in medieval reenactments, sword fighting, archery, horseback riding, archaeology, I have also worked on local film and commercial projects as a stuntwoman and actress. In the past I have received an award for my feature documentary which is currently in post production about the search for WWI and WWII soldiers on the territory of Latvia. I have made a short film and a music video during my studies (links attached). And now it is my time to write and direct my own story using the skills that I have acquired over the decades.


IMDb: https://www.imdb.com/name/nm7990061/?ref_=ext_shr_lnk


e6VOBqv69LsWVSTq.jpg

(Victoria Alexandria Brikmann on the set of “Baltu Ciltis”, 2018)


I will work with a mixed team of professionals and fellow students to complete this short film which is intended to be submitted to international short film festivals. The filming will take place in the first part of October to give the film a more cinematic look with autumn-colored trees, which will go nicely in contrast with the fog, the grey and the blue. The language of the film will resemble a Western and the dialogue is edited to feel like it belongs in that time. Altogether, this will be a dark story that will question the morality of the characters.


LETTER FROM THE DOP

"The film's visual style includes dark tonality, deep focus, and closed framing. Classic academic techniques will be used in combination with various elements from classical painting and abstract images, such as silhouettes, fog, and psychological lighting.


As the dark shots of the film need to include colorful props and fine clothing, the lighting will be contrasting, backlighting the camera, yet filling the dark areas with soft reflections. The psychological lighting stylizes both Agne's emotional state and her lack of belonging in the village. While neutral and colder tones are used to illuminate the environment and characters, stylized purples and counter-illuminated reds are used for the character who does not belong. In scenes with natural lighting, both indoors and outdoors, the light is diffused with contrast, yet the low tonality is maintained.


The film will be shot on Arri Alexa XT digital cinema camera (Alexa SXT or Classic) using anamorphic lenses (Atlas or Lomo Anamorphics) resulting in a widescreen format (2.35:1), mastered in color. Wide-angle lenses will be used such as 25 mm and 40 mm for most of the episodes, however, 50 mm and 80 mm for intimate shots and scenes. A dolly track and crane will be used for slow camera movements, but mostly a tripod. Color correction still maintains low tonality, bringing out the contrasting colored lighting."

- DOP, Krišjānis Pleiko


THE MAIN CREATIVE TEAM

Director, Producer, Writer - Victoria Alexandria Brikmann

DOP/Operator - Krišjānis Pleiko

GAFFER - Jānis Zeidaks

Costume Designer - Ksenya Krasnodebska

MAKE UP Artist - Sofja Gromova


MAIN ACTORS

Ivars Kalniņš

Raimonds Celms

Marta Lovisa Jančevska

Victoria Alexandria Brikmann


SYNOPSYS

"One morning, a mysterious warrior on horseback arrives in a peaceful village, seeking revenge at Viestur's house. The warrior is revealed to be Agne, the woman Viestur betrayed to acquire the village silver and marry another leader's daughter. This betrayal not only destroyed Agne's bloodline but also the life of her unborn child. Emerging from the ashes of the village, Agne spends three days and three nights preparing for her final battle with Viesturs to exact her long-awaited revenge."


No matter what happens - this film will be filmed! Let's create together!

V. A. Brikmann


All supporters will be added to the credits of the film in the “special thanks to” section and invited to the premiere of the film or given access to watch it online.


BUDGET for 6 days of filming.


THE VERY MINIMUM - 22,250.00 EUR

Camera, Lights, Tech - 5000

Film Crane - 1200

Hard Drives - 700

Location - 1000

Art - 1000

Props - 2200

Costumes - 2200

Make up materials - 350

Catering - 4000

Fuel - 1500

Fog Machine - 1000

Editing and Music - 2100


THE REST - 27,750.00 EUR

DOP/Cameraman - 1500

1AC - 1000

Script Supervisor - 600

1AD - 1000

GRIP - 800

DIT - 1200

GAFFER - 1250

Best Boy - 1000

Electrician - 800

Sound Director - 1000

Boom Operator - 600

Art Director - 1200

Prop Master - 600

Decorator - 600

Costume Designer - 1000

Assistant to Costume Designer - 300

Make Up Artist - 1000

Assistant to Make up Artist - 600

Actors - 3700

Horse - 1500

Transportation - 2500

Living - 4000


TOTAL - 50,000.00 EUR

vU67UW6RLt1OUjgb.png


Pēc 4 atteikumu saņemšanas no Valsts Kultūrkapitāla Fonda, un atteikšanās no Baltic Pitching Forum bez iespējas atkārtoti pieteikt projektu, nolēmu neatteikties no diplomdarba un meklēt atbalstu, izmantojot pūļa finansējumu.


Šī ir 24 minūšu gara īsfilma, kurā aplūkotas naida, atriebības, nodevības, neatlaidības un savienības laulībā tēmas. Filma tiks uzņemta latviešu valodā ar angļu subtitriem.


“Pārdzīvojusi lauztu sirdi, miruša vadoņa meita Agne ierodas Ventavā meklējot sava vīra spoku, kurš devās sirojumā uz Ziemeļiem, bet īstenībā nozaga ciema sudrabu lai precētu citu, inscinēja savu nāvi un ar savām rīcībām nobeidza Agnes dzimtu.” Tas ir NAIDS.


Šī stāsta darbība norisinās Latvijā agrīno viduslaiku laikā, un to atbalsta vietējie vēsturnieki un viduslaiku rekonstrukcijas grupas, no kurām viena ir EXERCITUS RIGENSIS. Šajā filmā liela uzmanība pievērsta vēsturiskajām detaļām, tērpu, bruņu un zobenu cīņu precizitātei, kā arī kultūrai, tradīcijām un ticībai. 


gwYUcCPo4Ivf00aP.jpg


PAR REŽISORU

Es studēju RISEBA bakalaura programmā, Audiovizuālie mediji un māksla, filmu producēšana. Savam diplomam izvēlējos šo stāstu, jo man ir pieredze viduslaiku rekonstrukcijās, zobenu cīņās, loka šaušanā, jāšanā, arheoloģijā, esmu strādājusi arī vietējos kino un reklāmas projektos kā kaskadiere un aktrise. Iepriekš esmu saņēmusi balvu par pilnmetrāžas dokumentālo filmu, kas pašlaik ir montāžā par Pirmā un Otrā pasaules kara karavīru meklēšanu Latvijas teritorijā. Studiju laikā esmu uzņēmusi īsfilmu un mūzikas videoklipu (saites pievienotas). Un tagad ir pienācis mans laiks uzrakstīt un režisēt savu stāstu, izmantojot gadu desmitos iegūtās prasmes. 


IMDb: https://www.imdb.com/name/nm7990061/?ref_=ext_shr_lnk


5Rr4vy297M6rTbzJ.jpg

(Victoria Alexandria Brikmann filmas "Baltu Ciltis" uzņemšanas laukumā, 2018)


Es strādāšu ar jauktu profesionāļu un studentu kolēģu komandu, lai pabeigtu šo īsfilmu, kuru paredzēts iesniegt starptautiskiem īsfilmu festivāliem. Filmēšana notiks oktobra pirmajā pusē, lai piešķirtu filmai kinematogrāfiskāku izskatu ar rudenīgi iekrāsotiem kokiem, kas labi kontrastēs ar miglu, pelēkumu un zilumu. Filmas valoda atgādinās vesternu, un dialogi ir izstrādāti tā, lai justos, ka tie pieder šim laikam. Kopumā tas būs tumšs stāsts, kas apšaubīs varoņu morāli.


DOP VĒSTULE

“Īsfilmas vizuālajai valodai raksturīga tumša tonalitāte, dziļš telpas attēlojums un slēgtais kadrējums. Pamatu veido akadēmiskā stila paņēmieni, tomēr izmantojot dažādus glenieciskā jeb tālainā stila elementus, piemēram, silueti, migla un psiholoģiskais apgaismojums.


Tā kā filmas tumšajos kadros nepieciešams ietvert košus rekvizītus un smalkus apģērbus, tad apgaismojums tiks veidots kontrastains, pretgaismā kamerai, tomēr aizpildot tumšās vietas ar atstarojumu. Psiholoģiskais apgaismojums stilizēti iezīmē gan Agnes emocionālo stāvokli, gan neiederību ciematā. Lai gan vides un pārējo varoņu apgaismošanai lietoti neitrāli un aukstāki toņi, tad neiederīgajam personāžam – stilizēti violeti un kontrgaismā sarkani. Epizodēs ar dabīgo apgaismojumu kā iekštelpās, tā ārā gaisma tieši tiek izkliedēta un veidots mazāks kontrasts, tomēr saglabājot zemo tonalitāti.


Filmu iecerēts uzņemts ar digitālo kino kameru Arri Alexa XT (Alexa SXT vai Classic), lietojot anamorfiskus objektīvus (Atlas vai Lomo Anamorphics, vai analogs ar 2x kompresiju) rezultējot platekrāna formātā (2.35:1), krāsainu. Lielākajai daļai epizožu lietojot tādus platleņķa objektīvus kā 25 mm un 40 mm, atsevišķiem kadriem un epizodēm 50 mm un 80 mm. Lēnām kameras kustībām lietotas sliedes un krāns, tomēr lielākoties statīvs. Krāsu korekcijā tiek saglabāta zemā tonalitāte, izceļot gaismošanas procesā iegūtās atšķirīgās krāsas.” 

- DOP, Krišjānis Pleiko


RADOŠĀ KOMANDA

Režisore, producente, scenārija autore - Victoria Alexandria Brikmann

DOP/operators - Krišjānis Pleiko

GAFFER - Jānis Zeidaks

Kostīmi - Ksenya Krasnodebska

Grima māksliniece - Sofja Gromova


AKTIERI

Ivars Kalniņš 

Raimonds Celms

Marta Lovisa Jančevska 

Victoria Alexandria Brikmann


SINOPSE

"Kādu rītu mierīgā ciemā ierodas noslēpumains karavīrs zirga mugurā, meklējot savu atriebību pie Viestura mājas. Izrādās, ka šis karavīrs nav cits kā sieviete, kuru Viesturs izmantoja, lai iegūtu ciema sudrabu un apprecētu citu vadoņa meitu. Ar šo darbību Viesturs ne tikai izpostīja pirmās sievas, Agnes, dzimtu, bet arī sava nedzimušā bērna dzīvi. Kad Agne iznāk no ciema pelniem, viņa velta trīs dienas un trīs naktis, gaidot cīņu ar Viesturu, lai saņemtu savu atriebību."


Lai kas notiktu - šī filma tiks uzņemta! Radīsim kopā!

V. A. Brikmann


Visi atbalstītāji tiks iekļauti filmas titros sadaļā "īpašs paldies" un uzaicināti uz filmas pirmizrādi vai arī viņiem tiks nodrošināta piekļuve filmas skatīšanai tiešsaistē!


6 filmēšanas dienu budžets.


MINIMUMS - 22 250,00 EUR

Kamera, gaismas, tehnika - 5000

Pacēlājs - 1200

Cietie diski - 700

Lokācija - 1000

Māksla - 1000

Rekvizīti - 2200

Kostīmi - 2200

Grima materiāli - 350

Ēdināšana - 4000

Degviela - 1500

Miglas mašīna - 1000

Montāža un mūzika - 2100


PĀRĒJAIS - 27 750,00 EUR

DOP/operators - 1500

1AC - 1000

SCRIPT SUPERVISER - 600

1AD - 1000

GRIP - 800

DIT - 1200

GAFFER - 1250

BEST BOY - 1000

Elektriķis - 800

Skaņas režisors - 1000

BOOM operators - 600

Mākslinieciskais direktors - 1200

Rekvizīta meistars - 600

Dekorators - 600

Kostīmu mākslinieks - 1000

Kostīmu mākslinieka asistents - 300

Grima mākslinieks - 1000

Grima mākslinieka asistents - 600

Aktieri - 3700

Zirgs - 1500

Transports - 2500

Izmitināšana - 4000


KOPĀ - 50 000,00 EUR

jrKhoeA0QvHYy2MY.png


Kirjeldust veel ei ole.

Kirjeldust veel ei ole.

Asukoht

Pakkumised/auktsioonid 1

Osta, toeta, müü, lisa.

Osta, toeta, müü, lisa. Loe edasi

Aita korraldajat veelgi rohkem!

Lisage oma pakkumine/oksjon - te müüte ja raha läheb otse annetuste kogumiseks. Loe edasi.

Mitteaktiivne
Art & Craft • Hand made
Exclusive Adjustable Silver Ring Handmade by the Director
You will receive this adjustable sterling silver and quartz ring by mail after the auction ends.

Lõplik hind

105 €
Valmis

Rahakastid

Lisa moneybox

Keegi ei ole veel selle rahakogumisürituse jaoks rahakasti loonud. Teie rahakast võib olla esimene!

Annetused 11

AE
Arnis Eihmanis
20 €
 
Kasutaja registreerimata
20 €
JN
juris necajevs
50 €
 
Varjatud andmed
peidetud
 
Kasutaja registreerimata
20 €
 
Varjatud andmed
peidetud
 
Kasutaja registreerimata
20 €
Anna Šmite
50 €
LK
LELDE KOVAĻOVA
20 €
JA
Jason and Kelly Karlen
100 €
Vaata lähemalt

Kommentaarid

 
2500 tähemärgid
Zrzutka - Brak zdjęć

No comments yet, ole esimene, kes kommenteerib!